ការបង្កើត គ.ក.គ.ក
    គ.ក.គ.ក ត្រូវបានបង្កើត គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា "គ.ក.គ.ក" សម្រាប់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា។
    គ.ក.គ.ក មានបេសកកម្មដឹកនាំនឹងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា និងកម្មវិធីបំពេញបន្ថែមពាក់ព័ន្ធ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
  មុខងារ និងភារកិច្ច
 អាណត្តិរបស់សមាជិកនៃ គ.ក.គ.ក
     អាណត្តិរបស់សមាជិកនៃ គ.ក.គ.ក មានរយៈពេល ៣ (បី) ឆ្នាំ។ សមាជិករបស់ គ.ក.គ.ក អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមុនអាណត្តិ ត្រូវបានបញ្ចប់ឬបន្តសម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល ៣ (បី) ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត ដែលត្រូវសម្រេចដោយ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ តាមសំណើររបស់ប្រធាន គ.ក.គ.ក ។
 សមាសភាព គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា (គ.ក.គ.ក)