ក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម

 1. K Professional Accountants Co.,Ltd
 2. KPMG Cambodia Ltd
 3. PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd
 4. Ernst &Young (Cambodia) Ltd
 5. BDO (CAMBODIA) LIMITED
 6. Crowe Horwath (KH) Ltd
 7. COVENANT LTD
 8. Grant Thornton (Cambodia) Ltd
 9. KM Tan & Associates
 10. Rosoco Ltd
 11. Morison Kak & Associés
 12. Andrew & Philip Accounting Co., Ltd
 13. Donasco & Company., Ltd
 14. Woori Accounting Coporation
 15. East Wing Auditing & Consulting Co., Ltd
 16. Trinity Professional Co., Ltd
 17. BARACHINA CONSULTING Co., Ltd
 18. REANDA L L K G (CAMBODIA) Co., Ltd
 19. VSDK & Partner Co LTD
 20. Cam Accounting & Tax Service Campany Limited
 21. P A T Professional Limited
 22. CHNG Associates PTE LTD
 23. SM Global Accounting & Consuting Co., Ltd
 24. HRDP & Associates Co., Ltd
 25. Sky Limited Accounting (Cambodia) Co., Ltd
 26. Deloitte (Cambodia) Co.,Ltd