ព្រះរាជក្រម

ចំណងជើង Action
ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ទាញយក
ព្រះរាជក្រមយើងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្ដមសីហមនីសមានភូមិជាតិសាសនារក្ខតខត្តិយាខេមរារដ្ឋរាស្ត្រពទ្ធិន្ទ្រាធរាមមហាក្សត្រខេមរាជនាសមូហោភាសកម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិសុភមង្គលាសិរីវិបុលាខេមរាស្រីពិរា ទាញយក
ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម (France) ទាញយក