សេចក្តីជូនដំណឹង

ចំណងជើង Action
សេច្ចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាការអនុវត្តស្តង់ដាររាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ពារបច្ចេកទេស ទាញយក
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាការអនុវត្តស្តង់ដាររបាយការណ៏ទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់គ្រឺះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាញយក
ការពន្យារការអនុវត្តស្ដង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាពនៃក្របខ័ណ្ឌទស្សនទានសម្រាប់រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទាញយក
1-Law and Regulation ទាញយក
2. CIFRS & CIFRs for SME ទាញយក
3. Chambok-Company-Ltd.-v2 ទាញយក
4.CIFRS-for-SMEs-Presentation ទាញយក
PRESENTATION (KH) 2019-03-27 ទាញយក
សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពនៃស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា” ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការអនុវត្តគណនេយ្យសម្រាប់ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក ចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការអនុវត្តគណនេយ្យសម្រាប់ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក ចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការអនុវត្តគណនេយ្យសម្រាប់ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក ចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការធ្វើវិសោធនកម្មស្ដង់ដារបាការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិភតិសន្យា (IFRS16) ទាញយក