សេចក្តីជូនដំណឹង

ចំណងជើង Action
សេច្ចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាការអនុវត្តស្តង់ដាររាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ពារបច្ចេកទេស ទាញយក
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាការអនុវត្តស្តង់ដាររបាយការណ៏ទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់គ្រឺះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាញយក
ការពន្យារការអនុវត្តស្ដង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាពនៃក្របខ័ណ្ឌទស្សនទានសម្រាប់រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទាញយក