សេចក្តីជូនដំណឹង

ចំណងជើង Action
សេច្ចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាការអនុវត្តស្តង់ដាររាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ពារបច្ចេកទេស ទាញយក
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាការអនុវត្តស្តង់ដាររបាយការណ៏ទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់គ្រឺះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាញយក