ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រុមហ៊ុន អង្គរ សឺធីហ្វាយ អឺខោនថិន ណេតវើក អិមស៊ី មីលលែន វូដ (ខេមបូឌា) មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 4-06-2020 03:16 AM