អនុក្រឹត្យស្តីពីពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ត្រូវបានពន្យាពេលអនុវត្តរយៈពេល ០១ ឆ្នាំ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 27-07-2020 10:09 PM

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ សូមជូនដំណឹងជាផ្លូវការ ដល់សហគ្រាស អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និងបុគ្គលជាប់កាតព្វកិច្ចដទៃទៀត ថាៈ
"អនុក្រឹត្យស្តីពីពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ត្រូវបានពន្យាពេលអនុវត្តរយៈពេល ០១ ឆ្នាំ។"
សារាចរណែនាំអនុវត្ត នឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗ!