គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តស្តង់ដាគណនេយ្យសាធារណៈកម្ពុជាមូលដ្ឋាសាច់ប្រាក់សម្រាប់គម្រោងហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូរអភិវឌ្ឃន៍។

កាលបរិច្ឆេទ៖ 14-10-2020 02:52 AM