សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង សេវាសាធារណៈសំរាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 27-11-2018 08:12 PM