សេចក្ដីជូនដំណឹង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនដែលមាន ចំណេះដឹង និងជំនាញលើវិស័យគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងដែលមាន បំណងចូលរួមជាសមាជិកពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ សម្រាប់អាណត្តិទី០៥

កាលបរិច្ឆេទ៖ 4-06-2018 02:56 AM