សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ៖ 30-11-2018 04:12 AM

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ សូមជម្រាបជូនសារធារណៈជនមេត្តាជា្របថា៖ កន្លងមកក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យបានទទួលដំណឹងថា មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផ្ដល់សេវាគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ។
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ សូមជម្រាបជូនថា គិតមកត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងអជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្មមានដូចខាងក្រោម៖