សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី "កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្ម" និង "កាតព្វកិច្ចពន្ធលើប្រាក់ចំណូល"អ្នកជាប់ពន្ធ សម្រាប់សហគ្រាស រៀបចំសហការដោយ​ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នាថ្ងៃសុក្រ ១៤កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ម៉ោង៖ ១៣:០០​ - ១៧: ០០នាទី ល្ងាច។

កាលបរិច្ឆេទ៖ 21-12-2018 01:47 AM

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី "កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្ម" និង "កាតព្វកិច្ចពន្ធលើប្រាក់ចំណូល"អ្នកជាប់ពន្ធ សម្រាប់សហគ្រាស រៀបចំសហការដោយ​ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នាថ្ងៃសុក្រ ១៤កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ម៉ោង៖ ១៣:០០​ - ១៧: ០០នាទី ល្ងាច។

ទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖

Obligation in Accounting and Auditing for Enterprises (ទាញយក) 

CIFRS-for-SMEs (ទាញយក)

illustration financial report (ទាញយក)

Updated tax regulation (ទាញយក)

Auditing and Accounting Law (ទាញយក)

 កាតព្វកិច្ចពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ(ទាញយក)