ការពន្យារការអនុវត្តស្ដង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 21-01-2019 08:21 PM

អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ៣៣៥ សហវ. ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្ដង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និងដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមជូនអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញក្នុងការស្វែងយល់ និងត្រៀមលក្ខណៈអនុវត្តឱ្យបានល្អប្រសើរ...

ទាញយក៖ ការពន្យារការអនុវត្តស្ដង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ