ឯកឧត្តម ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ បានផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សចំនួន ៦ ខែ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)

កាលបរិច្ឆេទ៖ 6-04-2020 03:11 AM