សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យសូមជម្រាបជូនសាធារណៈជន ស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលឯករាជ្យ ចំនួន២រូប ដើម្បីចូលរួមជាសមាជិករបស់អនុគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការប្រឡង នៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា (គ.ក.គ.ក.) សម្រាប់អាណត្តិទី០១

កាលបរិច្ឆេទ៖ 11-05-2020 04:36 AM