សារាចរណែនាំស្ដីពីបែបបទ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិបន្តចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៍គណនេយ្យ ឬ/និង របាយការណ៍សវនកម្មសម្រាប់គណនេយ្យករជំនាញ ឬ/និង សវនករប្រប្រតិស្រុត ជាជនបរទេស

កាលបរិច្ឆេទ៖ 27-05-2020 03:10 AM