អនុក្រឹត្យស្តីពី ពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់គណនេយ្យ និងសវនកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ៖ 1-06-2020 11:26 PM

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់គណនេយ្យ និងសវនកម្ម

ទាញយកឯកសារ៖ អនុក្រឹត្យស្តីពី ពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់គណនេយ្យ និងសវនកម្ម