សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការធ្វើវិសោធនកម្មស្ដង់ដារបាការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិភតិសន្យា (IFRS16)

កាលបរិច្ឆេទ៖ 2-06-2020 03:32 AM

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការធ្វើវិសោធនកម្មស្ដង់ដារបាការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិភតិសន្យា (IFRS16)

ទាញយកឯកសារ៖ ការធ្វើវិសោធនកម្ម_IFRS_16.pdf