ទាញយក

ចំណងជើង Action
បទបង្ហាញអំពីវិស័យគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ទាញយក
Workshopon Obligation in Accounting and Auditing for Enterprises ទាញយក
កតព្វកិច្ចណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃច្បាប់សារពើពន្ធ ទាញយក
ឯកសារសម្រាប់សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី"កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្ម" និង "បច្ចុប្បន្នភាព នៃច្បាប់សារពើពន្ន" ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ទាញយក