ទាញយក

ចំណងជើង Action
ឯកសារសម្រាប់សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្តីពី"ការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដាគណនេយ្យសាធារណៈកម្ពុជា មូលដ្ឋានសាច់ប្រាក់" ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ទាញយក
IASB KH Translation ទាញយក