• សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្ម សម្រាប់សហគ្រាស ក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ

  • សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្ម សម្រាប់សហគ្រាស ក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ

  • សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្ម សម្រាប់សហគ្រាស ក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

សូមស្វាគមន៍

គេហទំព័រ​នេះ​ត្រូវបាន​ចងក្រង​ឡើង​ដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​សកម្មភាព រចនា​សម្ព័​ន្ធ​ដឹកនាំ​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិ​យុ​ត្ដ​ស្ដង់ដា​គណនេយ្យ ស្ដង់ដារបាយការណ៍​ទាក់ទង​នឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​ស្ដង់ដា សវនកម្ម​នានា​ដែល​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បានចេញ​ប្រកាស​អនុម័ត​ឱ្យ​អនុវត្តតាម​ការស្នើសុំ​ពី​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​គណនេយ្យ។ គេហទំព័រ​នេះ​នឹង​ក្លាយទៅជា​ឧបករណ៍​ដ៏​ចាំបាច់​សម្រាប់​ជួយ ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​នានា​នៅក្នុង​ការងារ​ធុរកិច្ច ការងារ​សិក្សា និង​ការងារ​ស្រាវជ្រាវ ដើម្បី​បាន​យល់​ពី​ទស្សនាទាន​នៃ​ការរៀបចំ​គណនេយ្យ​និង​សវនកម្ម​នៅ​កម្ពុជា និង​ការវិវត្ដ​របស់​វិស័យនេះ​ទៅ​អនាគត។

ទស្សនវិស័យ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យជានិយ័តករមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការគ្រប់គ្រង ពង្រឹង និងជំរុញការអភិវឌ្ឍ វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្មនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងជំរុញការអនុវត្ដច្បាប់ និងស្តង់ដាគណនេយ្យ និង សវនកម្មកម្ពុជា ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាព គណនេយ្យភាព អភិបាលកិច្ចល្អ និងការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះ វិស័យគណនេយ្យ និងសវនកម្មនៅកម្ពុជា។

បេសកកម្ម

ក.ជ.គ. បំពេញការងារជាសេនាធិការឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លើបេសកកម្មគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យគណនេយ្យនិងសវនកម្ម តាមរយៈការរៀបចំ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃនូវគោលនយោបាយ ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

វីដេអូ

បង្ហាញទាំងអស់