តម្លៃស្នូល

តម្លៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ មានដូចខាងក្រោម ៖
  • តម្លាភាព
  • គណនេយ្យភាព
  • វិជ្ជាជីវៈនិយម
  • ការទទួលខុសត្រូវ