បេសកកម្ម

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ នឹងក្លាយជាស្ថាប័ននិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្មតែមួយ គត់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដើរតួនាទីជាស្ថាប័ន៖

  • កំណត់បទប្បញ្ញត្តិ និងស្តង់ដាគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
  • គ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ម
  • តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តច្បាប់ ស្តង់ដា និង វិធានពាក់ព័ន្ធនានា
  • ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្មនៅកម្ពុជា