ទស្សនវិស័យ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យជានិយ័តករមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការគ្រប់គ្រង ពង្រឹង និងជំរុញការអភិវឌ្ឍ វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវកម្មនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងជំរុញការអនុវត្ដច្បាប់ និងស្តង់ដាគណនេយ្យ និង សវនកម្មកម្ពុជា ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាព គណនេយ្យភាព អភិបាលកិច្ចល្អ និងការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះ វិស័យគណនេយ្យ និងសវនកម្មនៅកម្ពុជា។